Jacob Cleijdijck


NationalityDutch 
RolesNaval Sailor 
First Known Service1602CSORN
Last Known Service1702CSORN

Event History


Date fromDate toEventSource
1649 Wapen van Nassau (38), Kapitein and Commanding OfficerDWAS-1600
165218.2.1652/53Meerman (30), Kapitein and Commanding OfficerW014
30.11.1652 Battle of Dungeness 
18.2.1652/5320.2.1652/53Battle of Portland 
4.165312.1653Prins te Paard (38), Kapitein and Commanding OfficerM04
1665 Wapen van Dordrecht (42), Kapitein and Commanding OfficerDWAS-1600

Notes on Officer


Biographical notesref:

CLEYDIJCK (Jacob), een Brielenaar, was Zeekapitein bij de Admiraliteit van Rotterdam, streed met moed en beleid onder den Luitenant-Admiraal, Maarten Harpertsz. Tromp, den 28sten Februarij 1653, in den driedaagschen zeeslag bij Portland. Door drie Engelsche schepen aangetast, hield hij vol tot dat hij, in den uitersten nood door Kapitein Regemorter ontzet werd. Met nieuwen moed hervat hij het gevecht, schiet een vijandelijk schip in den grond, doch ziet eindelijk zijn eigen schip onder zich zinken. Van overgeven echter geen woord. Hij springt met het grootste deel van zijn volk op het naastbijliggende Engelsche schip, en van daar op dat van Regemorter, die kort te voren was gesneuveld. Door voorbeeld en woorden ontvlamt hij het volk van Regemorter tot nieuwen moed, en treft op nieuw een schip des vijands zoodanig, dat het te gronde gaat. Evenzeer onderscheidde hij zich in een gevecht tegen vier Turksche roofschepen, zes mijlen van Kaap St. Vincent, den 26sten September 1659. Twee der vijanden legden hem aan boord, doch Cleydijck sloeg hunne hevige aanvallen met dapperen moed af, ofschoon zijn eigen schip twee malen in brand geraakte. Na een gevecht van vier uren verlieten hem de vijanden, en hij kon de koopvaarders onder zijn geleide in veilige haven brengen. In den ongelukkigen zeeslag van 1665 voerde Cleydijck het bevel over de Dordrecht, van 46 stukken, onder het eskader van den Luitenant-Admiraal Johan Evertsen.

Translated by Google

CLEYDIJCK (Jacob) to a Briel, Sea Captain was at the Admiralty of Rotterdam, fought with courage and policies under Lieutenant-Admiral Maarten Harpertsz. Tromp, the 28th of February 1653, in the three-day Battle of Portland chen. Affected by three English ships, he insisted to him, in the last extremity was relieved by Capt Regemorter. With renewed courage he resumed the fight, shoot an enemy ship in the ground, but finally sees his ship sink beneath him. However, no word of surrender. He jumps with the majority of his people on the naastbijliggende English ship, and from there to that of Regemorter, who was killed shortly before. By example and words he inflames Regemorter's people to new courage, and take on a new enemy ship such, it perishes. Likewise, he distinguished himself in a battle against four Turkish pirate ships, six miles from Cape St. Vincent, the 26th September 1659. Two of the enemies put him aboard, but Cleydijck hit their violent attacks with brave courage down, though his own ship twice caught fire. After a battle lasting four hours left him enemies, and he could bring merchantmen under his guidance in safe harbor. In the unfortunate battle of 1665 Cleydijck commanded the Dordrecht, 46 pieces, including the squadron of Lieutenant-Admiral Johan Evertsen.
Previous comments on this pageno comments to display
Make a comment about this page

Recent comments to other pages

Date postedByPage
Sunday 9th of August 2020 00:56Albert ParkerJohn Wheelock (d.1779)
Friday 7th of August 2020 17:22Jacques PetitFrench Third Rate ship of the line 'L'Ardent' (1681) (64)
Thursday 6th of August 2020 14:53Walter RobertsJosiah and Thomas Brindley
Wednesday 5th of August 2020 13:11regisFrench Privateer 'Le Marin' (1694)
Wednesday 5th of August 2020 03:27Jane ElderfieldFrench Privateer 'Le Marin' (1694)