Recent updates


Recent CommentsA. I. van Buren


NationalityDutch 
RolesNaval Sailor 

Event History


Date fromDate toEventSource
1707 Kapiteinref:
17071709
Kampen (44) 1699-1726
Dutch 44 Gun
4th Rate Ship of the Line
, Kapitein and Commanding Officer
ref:

Notes on Officer


Biographical notesref:

BUREN (van), een Amsterdamsch Zeekapitein, had in 1707 met de Commandeurs Cortenbosch en van Leeuwen; het bevel over een convooi van 3 oorlogschepen van 40 stukken, bestemd om eene vloot koopvaardijschepen naar Archangel te geleiden. Op dezen togt werd hij vervolgd door den Franschen Bevelhebber Claude, Graaf de Forbin, met een eskader van 8 schepen. Den 11den Augustus op de hoogte van 70o N.B. wachtte van Buren en zijne medecommandeurs manmoedig den vijand af. Deze waagde het echter niet hen aan te tasten, maar wendde zich tot de koopvaarders, van welke 8 werden veroverd en 9 andere in de onzijdige Deensche haven Wardhuis verbrand, doch van Buren bereikte met 25 koopvaarders behouden de haven van Archangel.

In 1708 had van Buren, aan boord van het schip Kampen van 44 stukken, het Opperbevel over vier oorlogschepen, van welke de drie anderen onder de Kapiteins Taalman, Cortenbosch en van Leeuwen stonden. Den 18den October uitgezeild, vereenigden zij zich met eene Engelsche vloot onder den Admiraal Byng. Terwijl deze de vloot van den Graaf de Forbin vervolgde, werd het smaldeel van van Buren met zes Britsche schepen, onder den Schout bij Nacht Baker, naar Oostende gezonden, om eenige transportschepen met troepen naar New-Castle te geleiden, waar zij den 1sten April aankwamen. Het doel was deze troepen tot bescherming van Schotland, tegen eenen inval van Forbin te gebruiken. De inval mislukte en het Nederlandsche smaldeel keerde naar huis.

Translation by Google

BUREN (of) a Amsterdamsch Sea Captain, had in 1707 with the Commanders Corte Bosch and van Leeuwen; commanded a convoy of three warships of 40 pieces, intended to guide a fleet of merchant ships to Archangel. On this expedition he was persecuted by the French Commander Claude, Count de Forbin, with a squadron of 8 ships. The 11th of August at the height of 70o NB waiting van Buren and his fellow commanders manfully off the enemy. This, however, dared not to attack them, but turned to the merchantmen, of which eight were captured and nine other burned in the neutral Danish port Ward House, but Van Buren reached 25 merchantmen maintain the port of Archangel.

In 1708 had Buren, aboard the ship Camps of 44 pieces, the High Command has four warships, of which the three others among the Captains Taalman, Corte Bosch and were Lions. On the 18th October sailed, they joined each with an English fleet under Admiral Byng. While these continued the fleet of the Count de Forbin, Neighbors of the squadron was six British ships, under the Rear Admiral Baker, sent to Ostend, to conduct some transport ships with troops to New Castle, where they the 1st of April arrived. The aim was to use these troops to protect Scotland against Eenen invasion Forbin. The raid failed and the Dutch squadron returned home.Sources


IDNameAuthorType
ref: Book

Previous comments on this pageno comments to display
Make a comment about this page

Recent comments to other pages

Date postedByPage
Friday 14th of May 2021 15:58Peter David Evans
James JanewayBritish
Naval Sailor
Dockyard Staff
Service 1717-1730
Friday 14th of May 2021 12:45Cor Doevendans
Jacob Jansz. PieteysDutch
Naval Sailor
Administrator
Service 1665
Wednesday 12th of May 2021 15:24Le Carvèse Patrick
Jean-Jacques AbauzirFrench
Ship Builder
Service 1808
Tuesday 11th of May 2021 16:22Steve lockhart
French Third Rate ship of the line 'L'Intrépide' (1747) (74) 1747-1781
French 74 Gun
3rd Rate Ship of the Line
Tuesday 11th of May 2021 15:46Steve lockhart
French Fifth Rate frigate 'La Capricieuse' (1779) (32) 1779-1780
French 32 Gun
5th Rate Frigate